ÕPPEKAVAD

LASTEAIAÕPETAJA PÄDEVUSKURSUS: aastaring lasteaoas lõimitud õppena

 

Õppekavarühm – juba töökogemust omavad lasteaia õpetajad

 

Õppekava eesmärk ja õpiväljundid:

Kursusel osaleja:

 • on teadlik ja mõtestab kutsestandardis esitatud õpetaja kompetentsusnõudeid
 • osaleb aktiivselt kursuse praktilises töös ja vahetab kogemusi
 • rakendab kursusel saadud ideed tööks lastega ja reflekteerib seda kogemust kolleegidega
 • oskab lõimida õppevaldkondi vastavalt aastaegadele ja rahvakalendritähtpäevadele
 • oskab mõtestada ja reflekteerida uut õpikäsitust vastavalt oma kogemusele töös lastega
 • rakendab riikliku õppekava nõudeid oma töö planeerimisel ja mõtestamisel


Õpiväljundid - tunnistus

Õppe kogumaht – 160 tundi, sealhulgas lähiõpe 32 tundi ja iseseisev töö 128 tundi


Õppe sisu -     

 • Eelkoolipedagoogika arengujooni Eestis ja Skandinaaviamaades
 • Lasteaiaõpetaja pädevusmudel vastavalt kutsestandardi nõudmistele
 • Metoodika ja didaktika muutuvas ajas ja muutunud õpikäsitus lasteaias ning vastavad muutused õpetajas, töökorralduses ja õppe- ja kasvatustöös
 • Kaasaegsete praktiliste metoodiliste oskuste ja võtete harjutamine tööks lasteaiarühmas
 • Õppevaldkondade lõimitud õppe näited läbi aastaaegade rütmi vastavalt kehtivale riiklikule õppekavale
 • Loovuse, mängu  ja aktivõppestrateegiate kasutamine õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel ja nendeks tegevusteks vajaliku loovust arendava keskkonna kujundamine

 

Õppekeskkonna kirjeldus – renditud ruumid  Nõmme kultuurikeskuses


Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid – osalemine auditoorses töös 4 õppepäeva, kursusetöö esitamine ja esitlemine, iseseisev töö kirjandusega ja selle suuline esitlus, tunnistus


Õppekava on kinnitatud 01.sept 2019 a

 

koolitaja Ervin Laanvee,

 

2

 

TÖÖ SÕIMERÜHMAS: metoodika ja didaktika  160 t

 

Õppekavarühm – juba töökogemust omavad lasteaia õpetajad, kes töötavad sõimerühma lastega 1-3 a

 

Õppekava eesmärk ja õpiväljundid:

Kursusel osaleja:

 • on teadlik ja mõtestab kutsestandardis esitatud sõimerühma õpetaja kompetentsusnõudeid
 • osaleb aktiivselt kursuse praktilises töös ja vahetab kogemusi
 • rakendab kursusel saadud ideed tööks lastega ja reflekteerib seda kogemust kolleegidega
 • oskab lõimida õppevaldkondi sõimerühmas vastavalt aastaegadele ja rahvakalendritähtpäevadele
 • oskab mõtestada ja reflekteerida uut õpikäsitust vastavalt oma kogemusele töös lastega
 • rakendab riikliku õppekava nõudeid oma töö planeerimisel ja mõtestamisel


Õpiväljundid - tunnistus

Õppe kogumaht – 160 tundi, sealhulgas lähiõpe 32 tundi ja iseseisev töö 128 tundi


Õppe sisu -     

 • Eelkoolipedagoogika arengujooni Eestis ja Skandinaaviamaades
 • Sõimerühmaõpetaja pädevusmudel vastavalt kutsestandardi nõudmistele
 • Metoodika ja didaktika muutuvas ajas ja muutunud õpikäsitus lasteaias ning vastavad muutused õpetajas, töökorralduses ja õppe- ja kasvatustöös
 • Kaasaegsete praktiliste metoodiliste oskuste ja võtete harjutamine tööks sõimerühmas
 • Õppevaldkondade lõimitud õppe näited läbi aastaaegade rütmi vastavalt kehtivale riiklikule õppekavale
 • Loovuse, mängu  ja aktivõppestrateegiate kasutamine õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel ja nendeks tegevusteks vajaliku loovust arendava keskkonna kujundamine

 

Õppekeskkonna kirjeldus – renditud ruumid  Nõmme kultuurikeskuses


Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid – osalemine auditoorses töös 4 õppepäeva, kursusetöö esitamine ja esitlemine, iseseisev töö kirjandusega ja selle suuline esitlus, tunnistus


Õppekava on kinnitatud 01.sept 2019 a

 

koolitaja Ervin Laanvee,