Õpetaja abi (assistendi) pädevuskoolitus

Õppekava nimetus -

LASTEAIA ÕPETAJA ABI (ASSISTENDI) PÄDEVUSKOOLITUS

 

Õppekavarühm – haridus, üldine õppesuund

Sihtgrupp - lasteasutuse mittepedagoogiline personal

Õppekeel - eesti keel või vene keel

Koolituse läbiviimise koht ja õpikeskkonna kirjeldus - Nõmme kultuurikeskus, Turu plats 2 Tallinn või koolituse tellija poolt valitud või renditavad õpperuumid, mis vastavad kaasaja nõuetele.  Kõik vajalikud tehnilised vahendid koolituse läbiviimiseks.

 

Koolituse maht - 12 tundi

 

Õppekava eesmärk- süvendada kursusel osalejate teadmisi eelkoolipedagoogikast ja väikelapse /1-7 a/ arengu psühholoogiast. Seostada need teadmised kehtivate seadusandlike aktidega, mille alusel töötavad koolieelsed lasteasutused.

 

Õpiväljundid - 

kursusel osaleja:

 • saab aru lasteasutusest kui terviklikust organisatsioonist ning iseenda rolist selles
 • tunneb ja teab oma kohustusi, ülesandeid vastavalt kehtivale ametijuhendile, oskab neid ka interpreteerida ning rakendada igapäevases töös
 • tunneb ja teab põhilisi seadusandlikke akte, mis reguleerivad lasteasutuse tööd
 • on teadlik ja mõtestab enese jaoks kaasaegset õpi- ja kasvukeskkonda lasteasutuses ning iseenda rolli selle loomisel
 • teab algtõdesid väikelapse arengupsühholoogiast, laste rühma sotsiaalsest koostoimimisest ning iseenda koostööst lähimate kolleegidega
 • osaleb aktiivselt kursuse praktilises töös ja vahetab kogemusi
 • on teadlik oma rollist suhtlemisel lastevanematega
 • saab aru, oskab aidata ja mõistab ka erivajadustega lapsi
 • oskab mõtestada ja reflekteerida oma pedagoogilist rolli igapäevases töös

Õppesisu -     

 • Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ning õppevaldkondade sisu
 • Koolieelse lasteasutuse seadus ja õppekasvatustegevuse korraldus
 • Eesti Vabariigi haridusseadus ning alushariduse määratlus
 • Erivajadustega laps rühmas ning võimalikud käitumismudelid
 • Sotsiaalpsühholoogia lühiülevaade ja kuidas see avaldub lasteaiarühmas
 • Meeskonnatöö alused lühiülevaatena
 • Koolieelse pedagoogika seos lapse aju arenguga ning kultuuriajalooga


Õppematerjalide loend - vt https://enesejuhtimine.ee/Kirjandus, koolitaja poolt koostatud õppematerjalid

 

Õppeprotsessi kirjeldus/ kasutatavad meetodid - loeng, erinevate aktiivõppemeetodite kasutamine, praktiline töö

 

Väljastatav dokument - Logoserv koolituse tõend
 

Hindamine, nõuded lõpetamiseks – osavõtt koolitusest, sealhulgas praktilisest tööst

 

Koolituse läbiviija -  Ervin Laanvee, pedagoogikamagister, pedagoog

 

Õppekava koostaja - Ervin Laanvee