Õpetaja kutsestandardist lähtuv eneseanalüüs

Õppekava nimetus -

ÕPETAJA KUTSESTANDARDIST LÄHTUV REFLEKSIOON TÖÖKESKKONNAS

 

Õppekavarühm – haridus, üldine õppesuund

Sihtgrupp - haridusasutuste töötajad

Õppekeel - eesti keel või vene keel

Koolituse läbiviimise koht ja õpikeskkonna kirjeldus - Nõmme kultuurikeskus, Turu plats 2 Tallinn või koolituse tellija poolt valitud või renditavad õpperuumid, mis vastavad kaasaja nõuetele.  Kõik vajalikud tehnilised vahendid koolituse läbiviimiseks.

 

Koolituse maht - 3-8 tundi, vastavalt vajadusele ja võimalusele

 

Õppekava eesmärk- uuendada ja kaasajastada kursusel osalejate teadmisi õpetaja reflekteerimisoskustest ja -võimalustest töökeskkonnas. Seostada need teadmised praktilise igapäevatööga ning iseenda kutseoskuste arenguga.

 

Õpiväljundid - 

kursusel osaleja:

  • mõistab õpetaja kutsealase arengu tähtust nii iseenda jaoks kui toimimiseks haridusasutuses ning refleksiooni rolli selles
  • on teadlik ja mõtestab enese jaoks refleksiooni  vastavalt kutsestandardi kirjeldusele
  • osaleb aktiivselt kursuse praktilises töös ja vahetab kogemusi
  • oskab reflekteerida iseenda seatud kutsealaseid eesmärke ning nende rakendumist õppeasutuse kontekstis

Õppesisu -     

  • Refleksioon, refleksiooniring
  • Praktiline töö, kus kogetakse vaatlejat endas ja tehnikad eneserefleksiooniks
  • Võimalused refleksiooniks töökeskkonnas. Näited praktikast.
  • Muutuv õpetaja. D.Berlineri mudel õpetaja kutsealasest arengust ja selle võimalikud interpretatsioonid.


Õppematerjalide loend - vt https://enesejuhtimine.ee/Kirjandus, koolitaja poolt koostatud õppematerjalid

 

Õppeprotsessi kirjeldus/ kasutatavad meetodid - loeng, erinevate aktiivõppemeetodite kasutamine, praktiline töö

 

Väljastatav dokument - Logoserv koolituse tõend
 

Hindamine, nõuded lõpetamiseks – osavõtt koolitusest, sealhulgas praktilisest tööst

 

Koolituse läbiviija -  Ervin Laanvee, pedagoogikamagister, pedagoog

 

Õppekava koostaja - Ervin Laanvee