KOOLITUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Tegevusluba number 214824 kehtivusega alates 28.01.2020

Logoserv Koolitus

 

1. Üldsätted

1.1 Logoserv OÜ poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Logoserv Koolitus (edaspidi koolituskeskus), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhend-materjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, põhikirjast ja õppekorralduse alustest ning ettevõtte ärieetikast.
1.2 Koolituskeskus korraldab pedagoogidele ja haridusasutuste personalile suunatud tööalast täienduskoolitust.
1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega juhindub koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Koolitustegevus toimub Tallinnas ning teistes linnades  sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitsenõuetele või koolituse tellija ruumides

2.2 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad. Põhieesmärgiks on tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppeesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õppekeel;
8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
10) õppe sisu;
11) õppekeskkonna kirjeldus;
12) õppemeetod;
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Koolituskeskuse koolitajad peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
4.2 Koolitajate töö tulemuslikkust hinnatakse pärast tagasisidelehtede saamist. Koolituskeskuse juhtkond analüüsib tulemusi ning vajadusel teeb parendusettepanekud koolitajale.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Õppijatelt kogutakse koolituse/kursuse lõpus tagasisidelehed, kus antakse hinnang kursuse sisule, koolitajale, korraldusele ning sh antakse võimalus kursusel/koolitusel osalejal teha parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul.

5.2 Koolituskeskuse juhtkond analüüsib tulemusi.
5.3 Koolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

6. Õppekeskkonna kvaliteedi  tagamise tingimused ja kord

6.1 Kõik kursused/koolitused on üleval koolituskeskuse kodulehel. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud kursuse juurest või telefoni teel.
6.2 Kõigi registreerunutega võetakse ühendust koolituse korraldaja poolt.

6.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta.
6.4 Koolituse jooksul luuakse õppimist toetav ja motiveeriv keskkond.
6.5 Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal.
6.6 Kõikidel koolitusest osavõtjatel on võimalus kasutada tasuta internetiühendust.
6.7 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.