Kutsestandard ja õpetaja pädevus: muutunud aeg, muutuv õpetaja

Õppekava nimetus -

KUTSESTANDARD JA ÕPETAJA PÄDEVUS: muutunud aeg, muutuv õpetaja

 

Õppekavarühm – haridus, üldine õppesuund

Sihtgrupp - haridusasutuste töötajad

Õppekeel - eesti keel või vene keel

Koolituse läbiviimise koht ja õpikeskkonna kirjeldus - Nõmme kultuurikeskus, Turu plats 2 Tallinn või koolituse tellija poolt valitud või renditavad õpperuumid, mis vastavad kaasaja nõuetele.  Kõik vajalikud tehnilised vahendid koolituse läbiviimiseks.

 

Koolituse maht - 3-8 tundi, vastavalt vajadusele ja võimalusele

 

Õppekava eesmärk- luua seosed muutunud aja ja muutuva õpetaja ning õpikäsituse vahel,  seostada need teadmised praktilise igapäevatööga ning iseenda kutseoskuste arenguga.

 

Õpiväljundid - 

kursusel osaleja:

  • oskab mõtestada ja anda tähendust õpetaja kompetentsusnõuetele vastavalt kutsestandardile
  • oskab käsitleda muutunud aega ning iseennast selles kontekstis
  • osaleb aktiivselt kursuse praktilises töös ja vahetab kogemusi
  • oskab analüüsida iseenda kutsealast arengut ning oskab seada kutsealaseid eesmärke

 

Õppesisu -     

  • Traditsiooniline aeg ja individuaalsus vastavalt Jesper Juuli käsitlusele
  • Muutuv aeg ja muutuv haridusasutus
  • Muutuv aeg ja muutuv õpetaja
  • Muutuv õpetaja. D.Berlineri mudel õpetaja kutsealasest arengust ja selle võimalikud interpretatsioonid.


Õppematerjalide loend - vt https://enesejuhtimine.ee/Kirjandus, koolitaja poolt koostatud õppematerjalid

 

Õppeprotsessi kirjeldus/ kasutatavad meetodid - loeng, erinevate aktiivõppemeetodite kasutamine, praktiline töö

 

Väljastatav dokument - Logoserv koolituse tõend
 

Hindamine, nõuded lõpetamiseks – osavõtt koolitusest, sealhulgas praktilisest tööst

 

Koolituse läbiviija -  Ervin Laanvee, pedagoogikamagister, pedagoog

 

Õppekava koostaja - Ervin Laanvee