Muutunud õpikäsitus, muutuv õpetaja

Õppekava nimetus -

MUUTUNUD ÕPIKÄSITUS, MUUTUV ÕPETAJA

 

Õppekavarühm – haridus, üldine õppesuund

Sihtgrupp - haridusasutuste töötajad

Õppekeel - eesti keel või vene keel

Koolituse läbiviimise koht ja õpikeskkonna kirjeldus - Nõmme kultuurikeskus, Turu plats 2 Tallinn või koolituse tellija poolt valitud või renditavad õpperuumid, mis vastavad kaasaja nõuetele.  Kõik vajalikud tehnilised vahendid koolituse läbiviimiseks.

 

Koolituse maht - 3-8 tundi, vastavalt vajadusele ja võimalusele

 

Õppekava eesmärk- uuendada ja kaasajastada kursusel osalejate teadmisi õppimisest ja õpikäsitusest. Seostada need teadmised riiklikus õppekavas oleva õpikäsituse kirjeldusega.

 

Õpiväljundid - 

kursusel osaleja:

  • on teadlik ja mõtestab enese jaoks kaasaegset õpi- ja kasvukeskkonda ning iseenda rolli selle loomisel
  • osaleb aktiivselt kursuse praktilises töös ja vahetab kogemusi
  • oskab mõtestada ja reflekteerida oma rolli õpetajana

Õppesisu -     

  • Muutunud õpikäsitus MÕK kui mõiste ja selle avaldumine õpetajate  omavahelises koostöös
  • Õppimise psühholoogilised alused. Millal ja mis tingimustel toimub õppimine ja millal mitte? Ohud. Eelarvamused. Müüdid õpetamisel ja õppimisel
  • MÕK ja metoodika. 
  • MÕK ja õppe- ja kasvatustöö korraldus. Mis võiks soodustada, mis pigem takistada?
  • Muutuv õpetaja. D.Berlineri mudel õpetaja kutsealasest arengust ja selle võimalikud interpretatsioonid.


Õppematerjalide loend - vt https://enesejuhtimine.ee/Kirjandus, koolitaja poolt koostatud õppematerjalid

 

Õppeprotsessi kirjeldus/ kasutatavad meetodid - loeng, erinevate aktiivõppemeetodite kasutamine, praktiline töö

 

Väljastatav dokument - Logoserv koolituse tõend
 

Hindamine, nõuded lõpetamiseks – osavõtt koolitusest, sealhulgas praktilisest tööst

 

Koolituse läbiviija -  Ervin Laanvee, pedagoogikamagister, pedagoog

 

Õppekava koostaja - Ervin Laanvee