Mina ja keskkond: kultuuriline identiteet ja loodushoid

Õppekava nimetus -

MINA JA KESKKOND: kultuuriline identiteet ja loodushoid

 

Õppekavarühm – filosoofia ja eetika

Sihtgrupp - haridusasutuste töötajad

Õppekeel - eesti keel või vene keel

Koolituse läbiviimise koht ja õpikeskkonna kirjeldus - Nõmme kultuurikeskus, Turu plats 2 Tallinn või koolituse tellija poolt valitud või renditavad õpperuumid, mis vastavad kaasaja nõuetele.  Vastavalt vajadusele võib seda koolitust läbi viia ka õppesõiduna, jalutuskäiguna looduses või ajaloolistes paikades, muuseumides, linnaruumides. Bussis. Laevaekskursioonina vms. Kõik vajalikud tehnilised vahendid koolituse läbiviimiseks. 

 

Koolituse maht - 3-8 tundi, vastavalt vajadusele ja võimalusele

 

Õppekava eesmärk - tutvustada haridustöötajatele kaasaegseid innovaatilisi lahendusi ja võimalusi looduskeskkonna ja kultuuri ning tehnoloogia väärtuspõhiseks sidumiseks, anda ideid ja praktilisi näiteid  selle kogemuse võimalikuks lõimimiseks iseenda praktilisse õppe- ja kasvatustegevusse ning vajadusel ka õuesõppe läbiviimiseks.

 

Õpiväljundid - 

kursusel osaleja:

  • on teadlik ja mõtestab enese jaoks väärtuspõhist loodus- ja kultuurikeskkonda ning iseenda rolli selle loomisel
  • osaleb aktiivselt kursuse praktilises töös ja vahetab kogemusi
  • oskab mõtestada ja reflekteerida oma kogemust praktilisse igapäevasesse õppe- ja kasvatustegevusesse

Õppesisu -     

  • Mis on väärtuspõhine?
  • Kuidas võivad muutuda inimeste hoiakud. Näiteks loodushoiu suhtes.
  • Algatus ja initsiatiiv. Kogukonnad. Indiviid ja kogukond.
  • Ülevaade kultuurilisest mitmekesisusest, sidumisest kaasaegse tehnoloogiaga ja selle seostest looduskeskkonnaga konkreetse kogemuse (näite) kaudu. Näiteks Setumaa vm ajalooline ja kultuuriline taust ning inimtegevuse osa selles. 


Õppematerjalide loend - vt https://enesejuhtimine.ee/Kirjandus, koolitaja poolt koostatud õppematerjalid

 

Õppeprotsessi kirjeldus/ kasutatavad meetodid - loeng, erinevate aktiivõppemeetodite kasutamine, vajadusel praktiline töö

 

Väljastatav dokument - Logoserv koolituse tõend
 

Hindamine, nõuded lõpetamiseks – osavõtt koolitusest, vajadusel ka praktilisest tööst

 

Koolituse läbiviija -  erinevad giidid, erialaspetsialistid või Ervin Laanvee, pedagoogikamagister, pedagoog

 

Õppekava koostaja - Ervin Laanvee