Töö sõimerühmas: metoodika ja didaktika

Õppekava nimetus -

 

TÖÖ SÕIMERÜHMAS: metoodika ja didaktika

 

Õppekavarühm – koolieelikute õpetajate koolitus

Sihtgrupp - lasteaia sõimerühma õpetajad, assistendid

Õppekeel - eesti keel

Koolituse läbiviimise koht ja õpikeskkonna kirjeldus - Nõmme kultuurikeskus, Turu plats 2 Tallinn. Erinevad õpperuumid ja saalid vastavalt vajadusele. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus. Puhkeala. Inva WC. Parkla. Kõik vajalikud tehnilised vahendid. Tasuta WiFi.

 

Koolituse maht - 160 tundi, sellest 32 tundi lähiõpe ja 128 tundi iseseisev töö.

 

Õppekava eesmärk- uuendada ja kaasajastada kursusel osalejate teadmisi 1-3-aastaste laste arengu toetamise iseärasustest ja uuematest lähtepunktidest ning õpetamise meetoditest lasteasutuses rühmapõhises töös.

 

Õpiväljundid - 

kursusel osaleja:

 • on teadlik ja mõtestab kutsestandardis esitatud sõimerühma õpetaja kompetentsusnõudeid
 • osaleb aktiivselt kursuse praktilises töös ja vahetab kogemusi
 • rakendab kursusel saadud ideed tööks 1-3 a lastega ja reflekteerib seda kogemust kolleegidega
 • oskab lõimida õppevaldkondi sõimerühmas vastavalt aastaegadele ja rahvakalendritähtpäevadele
 • oskab mõtestada ja reflekteerida uut õpikäsitust vastavalt oma kogemusele töös lastega
 • rakendab riikliku õppekava nõudeid oma töö planeerimisel. läbiviimisel ja mõtestamisel

Õppesisu -     

 • Eelkoolipedagoogika arengujooni Eestis ja Skandinaaviamaades
 • Sõimerühmaõpetaja pädevusmudel vastavalt kutsestandardi nõudmistele
 • Metoodika ja didaktika sõimerühmas muutuvas ajas ja muutunud õpikäsitus lasteaias ning vastavad muutused õpetajas, töökorralduses ja õppe- ja kasvatustöös
 • Uuemate praktiliste metoodiliste oskuste ja võtete harjutamine tööks sõimerühmas
 • Õppevaldkondade lõimitud õppe näited läbi aastaaegade rütmi vastavalt kehtivale riiklikule õppekavale
 • Loovuse, mängu  ja aktivõppestrateegiate kasutamine õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel ja nendeks tegevusteks vajaliku loovust arendava keskkonna kujundamine sõimerühmas


Õppematerjalide loend - vt https://enesejuhtimine.ee/Kirjandus, koolitaja poolt koostatud õppematerjalid

 

​Õppeprotsessi kirjeldus/ kasutatavad meetodid - loeng, erinevate aktiivõppemeetodite kasutamine, praktiline töö

 

Väljastatav dokument - Logoserv koolituse tunnistus
 

Hindamine, nõuded lõpetamiseks – osalemine auditoorses töös 4 õppepäeva, kursusetöö esitamine ja esitlemine, iseseisev töö kirjandusega ja selle suuline esitlus

 

Koolituse läbiviija -  Ervin Laanvee, pedagoogikamagister, pedagoog, vaadusel ka teised alushariduse spetsialistid ja töötubade läbiviijad

 

Õppekava koostaja - Ervin Laanvee