Väärtuskasvatus ja väärtuskasvamine

Õppekava nimetus -

VÄÄRTUSKASVATUS JA VÄÄRTUSKASVAMINE

 

Õppekavarühm – filosoofia ja eetika

Sihtgrupp - haridusasutuste töötajad

Õppekeel - eesti keel või vene keel

Koolituse läbiviimise koht ja õpikeskkonna kirjeldus - Nõmme kultuurikeskus, Turu plats 2 Tallinn või koolituse tellija poolt valitud või renditavad õpperuumid, mis vastavad kaasaja nõuetele.  Kõik vajalikud tehnilised vahendid koolituse läbiviimiseks.

 

Koolituse maht - 3-8 tundi, vastavalt vajadusele ja võimalusele

 

Õppekava eesmärk- uuendada ja kaasajastada kursusel osalejate teadmisi väärtuspõhisest õpi- ja kasvukeskkonnast haridusasutuses ning õpetajate/töötajate rollist selle loomisel

 

Õpiväljundid - 

kursusel osaleja:

  • on teadlik ja mõtestab enese jaoks väärtuskasvatuse vajadust, põhilisi lähtepunkte ja väärtuskasvatuse seost oma igapäevatööga
  • osaleb aktiivselt kursuse praktilises töös ja vahetab kogemusi
  • oskab mõtestada ja reflekteerida oma rolli väärtuskasvatajana

Õppesisu -     

  • Väärtuste allikas/olemus ja liigitus, põhiväärtused Euroopa kultuuriruumis
  • Kaasaegsed väärtused ja väärtuskasvatus  ning vastavad muutused õpetaja professionaalses arengus, töökorralduses ja õppe- ja kasvatustöös
  • Kaasaegsete praktiliste metoodiliste oskuste ja võtete tutvustamine väärtuskasvatuses


Õppematerjalide loend - vt https://enesejuhtimine.ee/Kirjandus, koolitaja poolt koostatud õppematerjalid

 

Õppeprotsessi kirjeldus/ kasutatavad meetodid - loeng, erinevate aktiivõppemeetodite kasutamine, praktiline töö

 

Väljastatav dokument - Logoserv koolituse tõend
 

Hindamine, nõuded lõpetamiseks – osavõtt koolitusest, sealhulgas praktilisest tööst

 

Koolituse läbiviija -  Ervin Laanvee, pedagoogikamagister, pedagoog

 

Õppekava koostaja - Ervin Laanvee