ÕPPEKAVAD

 

Õppekava nimetus -

LASTEAIAÕPETAJA PÄDEVUSKURSUS: aastaring lasteaias lõimitud õppena

 

Õppekavarühm – koolieelikute õpetajate koolitus

Sihtgrupp - lasteaiaõpetajad, assistendid

Õppekeel - eesti keel

Koolituse läbiviimise koht ja õpikeskkonna kirjeldus - Nõmme kultuurikeskus, Turu plats 2 Tallinn. Erinevad õpperuumid ja saalid vastavalt vajadusele. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus. Puhkeala. Inva WC. Parkla. Kõik vajalikud tehnilised vahendid. Tasuta WiFi.

 

Koolituse maht - 160 tundi, sellest 32 tundi lähiõpe ja 128 tundi iseseisev töö.

 

Õppekava eesmärk- uuendada ja kaasajastada kursusel osalejate teadmisi koolieelsete laste arengu toetamise vajadusest ja uuematest lähtepunktidest ning meetoditest lasteasutuses rühmapõhises töös.

 

Õpiväljundid - 

kursusel osaleja:

 • on teadlik ja mõtestab enese jaoks kutsestandardis esitatud õpetaja kompetentsusnõudeid
 • osaleb aktiivselt kursuse praktilises töös ja vahetab kogemusi
 • rakendab kursusel saadud ideed tööks lastega ja reflekteerib seda kogemust kolleegidega
 • oskab lõimida õppevaldkondi vastavalt aastaegadele ja rahvakalendritähtpäevadele
 • oskab mõtestada ja reflekteerida uut õpikäsitust vastavalt oma kogemusele töös lastega
 • rakendab kehtiva riikliku õppekava nõudeid oma töö planeerimisel, läbiviimisel ja mõtestamisel

Õppesisu -     

 • Eelkoolipedagoogika arengujooni Eestis ja Skandinaaviamaades
 • Lasteaiaõpetaja pädevusmudel vastavalt kutsestandardi nõudmistele
 • Metoodika ja didaktika muutuvas ajas ja muutunud õpikäsitus lasteaias ning vastavad muutused õpetajas, töökorralduses ja õppe- ja kasvatustöös
 • Kaasaegsete praktiliste metoodiliste oskuste ja võtete harjutamine tööks lasteaiarühmas
 • Õppevaldkondade lõimitud õppe näited läbi aastaaegade rütmi vastavalt kehtivale riiklikule õppekavale
 • Loovuse, mängu  ja aktivõppestrateegiate kasutamine õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel ja nendeks tegevusteks vajaliku loovust arendava keskkonna kujundamine


Õppematerjalide loend - vt https://enesejuhtimine.ee/Kirjandus, koolitaja poolt koostatud õppematerjalid

 

​Õppeprotsessi kirjeldus/ kasutatavad meetodid - loeng, erinevate aktiivõppemeetodite kasutamine, praktiline töö

 

Väljastatav dokument - Logoserv koolituse tunnistus
 

Hindamine, nõuded lõpetamiseks – osalemine auditoorses töös 4 õppepäeva, kursusetöö esitamine ja esitlemine, iseseisev töö kirjandusega ja selle suuline esitlus

 

Koolituse läbiviija -  Ervin Laanvee, pedagoogikamagister, pedagoog, vaadusel ka teised alushariduse spetsialistid ja töötubade läbiviijad

 

Õppekava koostaja - Ervin Laanvee